BOTTLE SHOTS

Ruby Red Vodka bottle
Meyer Lemon Vodka bottle
Green Tea Vodka bottle
Clear Vodka bottle
Blood Orange Vodka bottle
Resposado1
Excelencia1
blanco1
Blanco-110
anejo1
Whiskey R5 Lot 5
Whiskey R5
Whiskey S
Whiskey Release III
Whiskey Release IV
Whiskey Release V
Doubled & Twisted Lot 2
Doubled & Twisted Lot 1
Brandy No 83
Brandy 89
Charbay Rum
Nostalgie Bottle Shot
Charbay Tequila
Pachanga
Whiskey II
Charbay Raspberry Vodka